מבזקים

בעקבות המגיפה: בעדה החרדית יוזמים יום תפילה עולמי

בישראל, ארה"ב, קנדה ולונדון ובכל מקומות שבהם יש יהודים חרדים יתאחדו ביום רביעי הקרוב ערב ראש חודש ניסן לתפילה עולמית אמירת פרקי תהילים וקבלת עול מלכות שמים 

חרדים22.3.2020 | 20:31

שמואל דריי

בעדה החרדית יוזמים יום תפילה עולמי ביום רביעי הקרוב ערב ראש חודש ניסן. במכתב שפרסמו היום קוראים בעדה החרדית ליום תפילה והתעוררות עולמי כאשר בשעה אחת יתאחדו בעולם כל כלל ישראל לאמירת פרקי תהילים. 

"כאשר המצב זועק רחמי שמים, לתפלה ותחנונים, כל לבב דוי וכל ראש לחלי ומחדרים אימה, מקרוב ומרחוק שומעים שמועות מכאיבות על ריבוי חולים רח"ל במכה מהלכת, השי"ת יאמרו לצרותינו די".

"אין מן הצורך לעורר את לבות בני ישראל לזעוק ולהריע, וכל אחד יבדוק ויפשפש בדקי לבבו וביתו, להתחזק בג' עמודי העולם בתורה עבודה וצדקה, לנצל את הזמן ללימוד התורה כאו"א כפי יכולתו ובפרט תלמידי התשב"ר בחורי הישיבות ואברכי הכוללים, לבל יחסר מתכונת לימודם ככל האפשר. ולהרבות בצדקה וחסד בנוף ובממון לדאוג לאחב"י הזקוקים לעזרה וסיוע. להתחזק בקדושה וצניעות ולהתבדל מכלים המכלים מנפש ועד בשר אשר בעת כזאת היצה"ר טומן רשת להפיל חללים ח"ו, וכמובן ופשוט להתחזק באמונת אומן הבורא ומנהיג ומידו הכל".

"ביום רביעי פר' ויקרא הבא עלינו לטובה יום ער"ח ניסן תש"פ - יום המסוגל לתשובה, יתאחד כל בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם ליום תפלה עולמי, בארה"ק בשעה 5:30 אחה"צ (בארה"ב וקאנאדא 11:30 בצהריים, לאנדאן בשעה 3:30, וויען אנטווערפן בשעה 4:30 אחה"צ וכדו' בכל מקום לפי שעתו בהתאם להנ"ל)כל אחד במקומו וביתו אנשים נשים וטף. להתאחד בתפלה ותחנונים לפני בוכ"ע שישמע אנקתינו ותפילתינו, ומבקשים מכל הרבנים ומנהיגי הקהלות שליט"א בכ"מ להצטרף לסדר תפלה של חצי שעה".

וקבענו סדר דלהלן: בשעה 5:30 פרקי תהילים, כ', מ"א, קכ"א, ק"ל, קמ"ב. קפי' צ"ב - ויהי נועם וגו', סדר פיטום הקטורת בכוונה, ואח"כ תפלת רבון העולמים הנדפס בסדר המעמדות לאמרם אחרי אמירת סדר הקטורת. תפלת אבינו מלכינו בהשתפכות הנפש.

ובשעה  6:00 (12:00 ארה"ב וקאנאדא, 4:00 לאנדאן, 5:00 אנטווערפן וויען ציריך, וכדו' בכל מקום לפי התאמה עם השעות הנ"ל) קבלת עומ"ש בצוותא חדא כל בית ישראל לתפוצותיהם ומקומותיהם, לייחד שמו ית' ולחזק את אמונתו בלבנו כי הוא בורא ומנהיג ומידו הכל וכי מאתו לא תצא הרעות. אלו האומרים יוכ"ק ישתדלו לסיים לפני השעה הנ"ל כדי להתאחד עם כלל ישראל בתפלתם, והאומרים ביחידות לא יאמרו אא"א וה"ה.

כמו"כ רצוי וראוי לכל יחיד ויחיד ליתן צדקה לפדיון נפש לו ולבני ביתו לכה"פ ח"י שקלים (ובכ"מ ח"י מן המטבע העובר לסוחר באותו מקום), לבד מעני המתפרנס מן הצדקה שיתן כפי כוחו.

ובהמשך הימים ימשיכו לומר בכל יום (גם אחר ראש חדש ניסן שא"א תחנון) סדר אבינו מלכינו אחרי תפלת שחרית, וג' קפי' אחר תפלת מנחה פיטום הקטורת בכוונה (ואח"כ יאמרו פסוק אתה סתר לי ג"פ כמ"ש היעב"ץ בסידורו לימים כאלו) ולהשתדל באמירת מאה ברכות בכוונה.

ומשמי מעל יקבלו את סדר תפילתינו ואנקתינו להסיר הנגף, לשלוח רפו"ש לחולי ישראל והבריאים יתמידו בבריאותם ולא יחלו ח"ו, ונזכה שמתוך צרה ימציאנו פדות ורווחה בעגלא וזמן קריב בניסן נגאלו ועתידין להגאל, ונזכה עוד השתא לאכול מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר המזבח לרצון אמכי"ר.

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו